Z kart historii

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie TUTTI przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach powstało z inicjatywy i przy aprobacie większości pracowników szkoły. Komitet założycielski liczący 15 osób dokonał odpowiednich wpisów, sporządził statut oraz powołał zarząd, którego prezesem została Pani Dyrektor Zofia Mańka-Błaszczyk. Proces rejestracji trwał do 22 sierpnia, a pierwsze statutowe działania rozpoczęto w styczniu 2015 roku, które wspierały organizację koncertu  dla żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II w kwietniu tego samego roku. W celach statutowych stowarzyszenia znajduje się m.in. szeroko pojęta edukacja muzyczna skierowana do lokalnego środowiska. Realizowana jest poprzez wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju dydaktycznego oraz artystycznego uczniów, nauczycieli szkoły i członków Stowarzyszenia. Działalność stowarzyszenia przejawia się w następujących przedsięwzięciach, jak np.: inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków, publikowanie referatów i innych materiałów wygłaszanych na tych zjazdach;  wspieranie działań szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością; inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w szkole; współdziałanie ze szkołą w pomocy dydaktycznej, naukowej i samokształceniowej dla nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia. Podejmowane  działania mają na celu integrację środowisk szkolnego i lokalnego.