Spisane postanowienia

Statut Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE „TUTTI”

PRZY

ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
W ŻORACH

Statut

Żory 2014

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie „Tutti” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolną, trwałą, samorządną i niezarobkową organizacją.

§2

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Konstytucją oraz prawem międzynarodowym.
 2. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony. 

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Siedzibą jego władz jest miasto Żory w województwie Śląskim. 
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak, legitymacji, pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie TUTTI przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach może używać formy skróconej nazwy. Brzmi ona: Stowarzyszenie TUTTI.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

§6

 1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest solidarna, nieodpłatna praca wszystkich członków, zmierzająca do pełnego urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji kulturalnych, naukowych, technicznych i gospodarczych.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Szkole,
  2. wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju dydaktycznego oraz artystycznego uczniów, nauczycieli Szkoły i członków Stowarzyszenia,
  3. współdziałanie ze Szkołą w pomocy dydaktycznej, naukowej i samokształceniowej dla nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia, w szczególności z zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
  4. propagowanie dobytku artystycznego uczniów Szkoły w kraju i za granicą,
  5. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego i lokalnego,
  6. organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą,
  7. upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  8. kształtowanie i zachowanie więzi pomiędzy Szkołą, jej nauczycielami/pracownikami oraz absolwentami,
  9. opieka nad absolwentami Szkoły wchodzącymi w życie zawodowe,
  10. pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia oraz Szkoły.

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje określone w §8 cele poprzez:
  1. inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, kursów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów, zjazdów koleżeńskich i naukowych swych członków oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach i innych materiałów,
  2. organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy i inne imprezy muzyczne,
  3. wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością,
  4. wspieranie, organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej uczniów Szkoły,
  5. wspieranie, w porozumieniu ze Szkołą, działalności artystycznej i naukowej uczniów oraz swoich członków poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie konkursów,
  6. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia i dóbr materialnych,
  8. gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,
  9. organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,
  10. udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom Szkoły,
  11. działalność samopomocowa wśród członków Stowarzyszenia,
  12.  współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§10

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
 2. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

  1. zwyczajnych,
  2. wspomagających,
  3. honorowych

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być:
  1. każdy, kto uzyskał dyplom/świadectwo ukończenia Szkoły,
  2. obecni lub byli pracownicy Szkoły,
  3. każda osoba, która swoim działaniem przyczynia się do realizacji celów.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zwykłą większością głosów.

§14

 1. Członkiem wspomagających może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna (instytucja, stowarzyszenie), deklarująca udzielanie Stowarzyszeniu systematycznej pomocy, którą Zarząd przyjmie w grono członków wspomagających zwykłą większością głosów.
 2. Członek wspomagający – osoba prawna – działać może w Stowarzyszeniu z głosem doradczym, poprzez swojego przedstawiciela.

§15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów.
 4. Prawa i obowiązki członków honorowych są takie same jak członków zwyczajnych z wyjątkiem obowiązkowego płacenia wpisowego i składek.

§16

Każdy członek zwyczajny i honorowy ma prawo:

  1. uczestniczenia w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków i zabierania głosu we wszystkich omawianych sprawach,
  2. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
  4. pisemnego przedstawienia Zarządowi wniosków na porządek obrad Walnego Zebrania, przynajmniej na jeden tydzień przed jego terminem.

§17

Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:

  1. uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenie,
  2. przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
  3. popieranie wszelkich poczynań Stowarzyszenia zmierzających do osiągnięcia jego celów,
  4. opłacanie składek członkowskich.

§18

Utrata praw członkowskich następuje przez:

  1. skreślenie po pisemnym zawiadomieniu Stowarzyszenia o dobrowolnym wystąpieniu,
  2. zaleganie z opłacaniem składek członkowskich za okres 3 lat,
  3. brak zadeklarowanej pomocy w przypadku członków wspomagających,
  4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych,
  5. śmierci członka.

§19

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego zrzeczenia się członka.
 2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek zarządu Stowarzyszenia.

§20

Członka, który został skreślony z listy członków Stowarzyszenia na podstawie postanowień §18 lit. a-d można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§22

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę sama funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zebrani mogą zdecydować o głosowaniu tajnym.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmieci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.


Walne Zebranie Członków

§24

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowych.

§25

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w celu złożenia sprawozdania z całorocznej działalności i w razie potrzeby przeprowadzenia wyborów
uzupełniających skład Zarządu. Co 5 lat ustępujący Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków dla uzyskania absolutorium oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie co najmniej 30% członków.
 2. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest sprawa, dla której zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie (pkt 1 lit.b i c).

§27

 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje przez podanie do wiadomości terminu, miejsca i porządku obrad.
 2. Zawiadomienie członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§28

 1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy jeden z członków Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  2. zatwierdzanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalanie regulaminu i porządku obrad,
  3. wybór lub odwołanie Zarządu, w tym Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
  4. wybór Komisji Rewizyjnej,
  5. nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu godności członka honorowego,
  6. zatwierdzanie planu prac, preliminarza budżetowego i sprawozdań Zarządu,
  7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  8. rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu,
  9. uchwalanie zmian Statutu,
  10. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  11. postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  12. postanowienie o wykluczeniu członków Stowarzyszenia w trybie §18 lit. b-d,
  13. decydowanie o sprawach nie ujętych Statutem,
  14. ustalenie wysokości składek członkowskich.

§30

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bez względu na liczbę obecnych większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących §29 lit. e-k, które to uchwały wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.


Zarząd

§31

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz dwóch członków Zarządu.
 2. Prezesa oraz dalszych członków Zarządu z podaniem ich funkcji wybiera Walne Zebranie Członków na okres 5 lat.
 3. Czynności Zarządu normuje Statut Zarządu przyjęty przez Zarząd.

§32

 1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspomagających,
  3. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  4. przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
  5. sporządzanie sprawozdań, planów pracy Zarządu oraz projektów preliminarzy budżetowych,
  6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  8. załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji, rachunkowości i ewidencji członków,
  9. powoływanie zespołów tematycznych realizujących zadania na rzecz Stowarzyszenia,
  10. określanie szczegółowych kierunków działania,
  11. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,
  12. powoływanie komisji, zespołów, kół oraz określanie ich zadań,
  13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  15. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  16. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

§33

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszeni

§34

 1. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Z obrad Zarządu spisuje się protokoły.
 4. Członek Zarządu, którego sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy.

§35

Zarząd przedkłada co roku na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności, sprawozdanie finansowe oraz do zatwierdzenia preliminarz budżetowy na następny rok.


Komisja Rewizyjna

§36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 letniej kadencji .
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§37

 1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, przestrzeganiem przez Zarząd Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie dokumenty finansowe Stowarzyszenia, a w każdym czasie może dokonywać rewizji tych dokumentów.
 3. Komisja Rewizyjna może zażądać w każdej chwili od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków kończącym kadencją sprawozdanie z własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§38

Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§39

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. ruchomości,
 2. nieruchomości,
 3. fundusze.

§40

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody majątku własnego i działalności Stowarzyszenia,
 3. dotacje,
 4. darowizny i zapisy,
 5. inne fundusze.

§41

 1. Gospodarka finansowa i majątkowa należy do kompetencji Zarządu z tym, że musi się mieścić w ramach budżetu i upoważnień uchwalonych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
 3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.


Rozdział VI
ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§42

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może uchwalić Walne Zebranie Członków wymaganą większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z Art. 28 lit. i, k.

§43

Walne Zebranie Członków rozwiązujące Stowarzyszenie powinno powziąć uchwałę co do przeznaczenia majątku, sposobu likwidacji i wybrać organ likwidacyjny.

§44

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.